Noderīgi

Pastāv dažādi varianti, kā no zemes dzīlēm iegūt derīgos izrakteņus.

1) Dīķa rakšana nemeliorētā zemē ar virsmas laukumu, kas nepārsniedz 0,1 ha un ieguves apjomu līdz 1000 m3:

Nav nepieciešama zemes transformēšana un tehnisko noteikumu saņemšana ir, ja dīķa virsmas laukums nepārsniedz 0,1 ha vienā viensētā ar saimniecības ēkām un nemeliorētās zemēs. Šajā gadījumā jāiegūst apstiprināts saskaņojums ar Lauku atbalsta dienestu un attiecīgo pašvaldību.Jā dīķa rakšanas rezultātā iegūti derīgie izrakteņi mazāk nekā 1000 m3 apmērā, dabas resursu lietošanas atļauja nav nepieciešama.

2) Dīķa rakšana pie citiem nosacījumiem:

Lauku atbalsta dienestā iesniedz pieteikumu zemes transformācijas atļaujas saņemšanai un

tehnisko noteikumu saņemšanai dīķa rakšanai.

Nepieciešamie dokumenti:

- rakstisks iesniegums;

- pašvaldības atzinums;

- zemes robežu plāns;

- īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatas apliecība);

- reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi zemes transformācijai un dīķa rakšanai.

Dīķu ierīkošanai, ja dīķa virsmas laukums pārsniedz 0,1 ha, nepieciešams dīķa projekts (veic sertificēts projektētājs). Jāsaņem būvatļauja.

Ja izrakto materiālu plānots realizēt (pārdot, mainīt, dāvināt), nepieciešama reģionālās vides pārvaldes izsniegta dabas resursu lietošanas atļauja.

Nepieciešamie dokumenti:

- rakstisks iesniegums;

- zemes robežu plāns;

- īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatas apliecība);

- paredzētais realizējamo dabas resursu veids, apjoms (atbilstoši Dabas resursu likuma 1. pielikumam), atrašanās vieta un saimnieciskā darbība, kurā iegūti dabas resursi (atbilstoši Dabas resursu likuma 12. panta otrajai daļai);

- dokumentācija (testēšanas pārskats), kurā noteikts saimnieciskajā darbībā iesaistīto dabas resursu veids un faktiskais apjoms;

- ja no viena objekta saimnieciskajā darbībā paredzēts iesaistīt dabas resursus, kuru kopējais apjoms pārsniedz 1000 m3, nepieciešams Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras atzinums;

- teritorijas karte, kurā norādīta dabas resursu atrašanās vieta (mērogs 1:10000).

Īpašniekam jānodrošina arī iegūtā un izmantotā dabas resursa apjoma uzskaite.

Katru ceturksni Valsts ieņēmumu dienestā pēc noteikta nodokļa likmes aprēķina samaksā dabas resursu nodokli.

Kad dīķa rakšanas darbi pabeigti, Lauku atbalsta dienests veic objekta pārbaudi un izsniedz aktu par zemes transformēšanu dabā. Ar to jāvēršas zemes dienestā, lai veiktu izmaiņas zemes robežu plānā un Zemesgrāmatas apliecībā.

3) Dīķa rakšana ar ieguves apjomu virs 20 000 m3:

Ja virszemes ūdensobjekta ierīkošanas projekta īstenošanas gaitā paredzēts izņemt vairāk par 20 000 m3 derīgo izrakteņu, šis objekts tiek pielīdzināts derīgo izrakteņu atradnei, un tādā gadījumā nepieciešama atļauja derīgo izrakteņu ieguvei, kas jāsaņem kārtībā, kādu nosaka:

- likums "Par zemes dzīlēm";

- 19.09.2006. Ministru kabineta noteikumi nr.779 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība";

- 21.06.2005. Ministru kabineta noteikumi nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība".

4) Derīgo izrakteņu atrdnes izveidošana:


4.1. Likums “Par zemes dzīlēm” 

Mērķis: nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu, noteikt zemes dzīļu aizsardzības prasības.

Pārraudzību veic: Vides ministrija un tās padotības iestādes un vietējās pašvaldības.

Zemes dzīļu izmantošanai peļņas nolūkos jāsaņem attiecīga atļauja vai licence

Vietējās pašvaldības MK noteiktajā kārtībā, ievērojot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei  un pārrauga derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju

4.2. MK noteikumi 

Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība, MK 449, 21.06.2005

Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību, MK 448, 21.06.2005. 

Atļauju vai licenci un derīgo izrakteņu atradnes pasi izsniedz, ja atradnes derīgo izrakteņu krājumu ģeoloģiskās izpētes detalitāte atbilst A vai N kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem. Ja pašvaldības teritorijas plānojumā derīgo izrakteņu ieguve attiecīgajā zemesgabalā ir noteikta par teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanas veidu, MK 449; 21.06.2005. 

Iesniegums atļaujas vai licences saņemšanai un dokumenti 

- reģistrācijas apliecības kopija

- Zemes īpašuma dokumenti vai līgums

- ziņas par personāla kvalifikāciju un tehnisko nodrošinājumu

- aģentūras noteikto ieguves limitu

Derīgo izrakteņu ieguves kārtība, MK 779, 19.09.2006. 
 

- prasības ģeoloģiskajai izpētei,

- derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošana ieguvei,

- ieguves vietas ekspluatācija, iegūto derīgo izrakteņu un atlikušo derīgo izrakteņu krājumu uzskaite,

- ieguves vietas konservācija vai rekultivācija

MK 1055, 19.12.2006. 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”

Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 100 latu.  

4.3. Dabas resursu nodokļa likums 

Dabas resursi — dabas daļas, arī augsne, grunts, zemes dzīles, gaiss, ūdeņi, bioloģiskā daudzveidība. Ar nodokli apliek dabas resursus atbilstoši likuma 1. un 2.pielikumam.

 

 

 

Reklāma

Virtuālais karjers: www.izrakteni.lv; e – mail: info@izrakteni.lv; t. +371 22079169 

REKLĀMAS UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANAS CENAS.